Privacyverklaring

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over het type, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna gegevens") binnen het kader van onze onlinediensten en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud evenals externe websites, zoals bijv. onze social media profielen. (in het vervolg aangeduid als "onlinediensten"). Met betrekking tot de gebruikte begrippen, zoals bijv. "persoonsgegevens" of de "verwerking" ervan verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstr. 12
42477 Radevormwald
Amtsgericht Köln, HRA 16352
directie: Dirk Giersiepen, Christian Feltgen, Steffen Zimmermann
Telefoonnummer: 02195-6020
E-mailadres: info@gira.de

Functionaris voor gegevensbescherming:

Telefoonnummer: 02195 – 602 109
E-mailadres: datenschutz@gira.de

Types verwerkte gegevens:

 • Basisgegevens
 • Contactgegevens
 • Inhoudsgegevens
 • Contractgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta-/communicatiegegevens

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (art. 9, lid AVG):

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.

Categorieën van de verwerking betreffende personen:

 • Klanten / geïnteresseerden / leveranciers.
 • Bezoekers en gebruikers van de onlinediensten.

Hierna duiden wij de betrokken personen samenvattend aan als "gebruikers".

Doel van de verwerking:

 • Ter beschikking stellen van de onlinediensten, alsmede de inhoud en functies daarvan.
 • Nakoming van contractuele prestaties, service en klantenservice.
 • Beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
 • Marketing, reclame en marktonderzoek.
 • Veiligheidsmaatregelen.

 

Versie: 25-05-2018

 

 1. Relevant rechtsgronden

  Conform de bepaling van art. 13 AVG brengen wij u op de hoogte van de rechtsgronden van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrond niet in de privacyverklaring wordt genoemd, geldt het volgende: De rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, lid 1, sub a) en art. 7 AVG, de rechtsgrond voor de verwerking ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen en de uitvoering van een overeenkomst evenals het beantwoorden van aanvragen is art. 6, lid 1, sub b) AVG, de rechtsgrond voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen is art. 6, lid 1, sub c) AVG, en de rechtsgrond voor de verwerking ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6, lid 1, sub f) AVG. Voor het geval dat een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon, geldt art. 6, lid 1, sub d) AVG als rechtsgrond.

 2. Wijzigingen en actualiseringen van de privacyverklaring

  Wij verzoeken u dat u zich regelmatig informeert over de inhoud van onze privacyverklaring. Wij passen de privacyverklaring aan zodra dit gelet op de wijzigingen van de door ons uitgevoerde gegevensverwerking noodzakelijk is. Wij informeren u zodra door de wijzigingen een handeling van uw kant (bijv. toestemming) of een andere individuele mededeling noodzakelijk wordt.

 3. Veiligheidsmaatregelen

  Wij treffen conform art. 32 AVG rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen; tot de maatregelen behoren in het bijzonder het garanderen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, van de u betreffende toegang, het invoeren, het doorsturen, het garanderen van de beschikbaarheid en het scheiden ervan. Verder hebben wij procedures opgezet die het waarnemen van de rechten van betrokkenen, wissen van gegevens en een reactie op bedreigingen voor de gegevens garanderen. Verder nemen wij de bescherming van persoonsgegevens al bij de ontwikkeling resp. selectie van hardware, software evenals procedures, volgens de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen in acht (art. 25 AVG).

  Tot de veiligheidsmaatregelen behoort in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

 4. Samenwerking met verwerkers en derden

  1. Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen of ondernemingen (verwerkers of derden) openbaar maken, aan hen toesturen of op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, geschiedt dit enkel op grond van een wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdiensten, conform art. 6, lid 1, sub b) AVG voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is), u hebt toegestemd, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. inzetten van opdrachtnemers, webhosters etc.).

  2. Indien wij derden belasten met de verwerking van gegevens op grond van een zogenaamd "verwerkingscontract" geschiedt dit op grond van art. 28 AVG.

 5. Overdracht naar derde landen

  In zoverre wij gegevens naar een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking resp. overdracht van gegevens aan derden wordt uitgevoerd, geschiedt dit enkel voor de uitvoering van een overeenkomst of van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst, op grond van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming, verwerken wij of laten wij de gegevens in een derde land alleen verwerken als aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG wordt voldaan. D.w.z. dat de verwerking wordt uitgevoerd op grond van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenstemt met dat van de EU (bijv. voor de VS door het " Privacy Shield ") of inachtneming van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde " standaardcontractbepalingen ").

 6. Rechten van de betrokken personen

  1. U heeft het recht op verkrijging van een bevestiging dat de betreffende gegevens verwerkt worden en een recht op informatie over deze gegevens evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig art. 15 AVG.

  2. U heeft conform art. 16 het recht op vervollediging van de u betreffende gegevens of de rectificatie van onjuiste gegevens die u betreffen.

  3. U heeft conform art. 17 AVG het recht dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of dat conform art. 18 AVG de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

  4. U heeft het recht om de gegevens die u betreffen en die u ons ter beschikking heeft gesteld conform art. 20 te verkrijgen en om de overdracht ervan aan andere verwerkingsverantwoordelijken te vorderen.

  5. U heeft voorts conform art. 77 AVG het recht om een bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 7. Recht van intrekking

  U heeft het recht om verstrekte toestemmingen conform art. 7, lid 3 AVG met toekomstige werking in te trekken.

 8. Recht van bezwaar

  U kunt te allen tijde bezwaar indienen tegen de toekomstige verwerking van de u betreffende gegevens conform art. 21 AVG. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen de verwerking met direct marketing als doel.

 9. Cookies en recht op bezwaar bij direct marketing

  Wij maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers (verklaring van het begrip en de functie, zie laatste punt van deze privacyverklaring). Deels zijn de cookies bedoeld ten behoeve van de veiligheid of zijn zij vereist voor het functioneren van onze onlinediensten (bijv. voor de weergave van de website) of om de gebruikersbeslissing bij de bevestiging van de cookie banner op te slaan. Daarnaast maken wij of onze technologische partners gebruik van cookies voor de meting van de reikwijdte en voor marketingdoeleinden, waarover de gebruikers hierna in de privacyverklaring worden geïnformeerd.

  Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van voor marketingdoeleinden ingezette cookies kan bij een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ worden gemaakt. Verder kan het plaatsen van cookies door middel van uitschakeling daarvan in de instellingen van de browser worden bereikt. Neemt u alstublieft in acht dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze onlinediensten kunnen worden gebruikt.

 10. Wissen van gegevens

  1. De door ons verwerkte gegevens worden conform art. 17 en 18 AVG gewist of de verwerking ervan beperkt. Voor zover niet in deze privacyverklaring uitdrukkelijk vermeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra deze voor hun doeleinde niet meer noodzakelijk zijn en aan het wissen geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat deze voor andere en wettelijk toegestane doelen noodzakelijk zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens die om handels- of belastingrechtelijke redenen moeten worden bewaard.

  2. Volgens wettelijke voorschriften wordt het bewaren in het bijzonder voor de duur van 6 jaar conform § 257 , lid 1 Duitse wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB) (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelscorrespondentie, boekingsbewijzen etc.) en voor de duur van 10 jaar conform § 147 , lid 1, Duitse belastingwet (Abgabenordnung, AO) (boeken, notities, statusrapporten, boekingsbewijzen, handels- en bedrijfscorrespondentie, voor belastingheffing relevante documenten etc.).

 11. Uitvoeren van contractuele verplichtingen

  1. Wij verwerken basisgegevens (bijv. namen, adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsgegevens) ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten conform art. 6, lid1, sub b) AVG. De in onlineformulieren als verplicht in te vullen aangeduide velden zijn noodzakelijk voor de totstandkoming van het contract.

   Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken waarin zij in het bijzonder hun bestellingen kunnen bekijken. Tijdens de registratie worden de verplicht te vermelden gegevens aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens wat betreft het gebruikersaccount gewist, behoudens het bewaren ervan is om handels- of belastingrechtelijke redenen conform art. 6, lid 1, sub c) AVG noodzakelijk. De verantwoordelijkheid voor het beveiligen van hun gegevens na opzegging voor het eind van het contract ligt bij de gebruiker. Wij hebben het recht om alle tijdens de duur van het contract opgeslagen gegevens van de gebruiker onherroepelijk te wissen.

   In het kader van de registratie en hernieuwde aanmeldingen evenals het gebruik van onze onlinediensten, slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikershandeling op. Het opslaan wordt uitgevoerd op grond van gerechtvaardigde belangen onzerzijds , evenals van de gebruiker tot bescherming tegen misbruik en overig onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt in beginsel niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor nakoming van onze aanspraken of als sprake is van een wettelijke verplichting conform art. 6, lid1, sub c) AVG.

   Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van onze onlinediensten, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. gegevens in het contactformulier of het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, om de gebruiker bijv. producten te tonen die zijn gebaseerd op tot nu toe door hen gebruikte diensten.

  2. Het wissen vindt plaats na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare plichten, de noodzaak om de gegevens op te slaan wordt om de drie jaar gecontroleerd; in geval van wettelijke archiveringsplichten worden de gegevens gewist na afloop van deze plichten (einde van de handelsrechtelijke (6 jaar) en belastingrechtelijke (10 jaar) bewaarplicht); informatie in het klantaccount blijven bestaan tot het account wordt gewist.

 12. Contact opnemen

  1. Indien er met ons contact wordt opgenomen (via een contactformulier of per e-mail) wordt de informatie van de gebruiker voor de behandeling van de aanvraag en de afwikkeling ervan conform art. 6, lid 1, sub b) AVG verwerkt.

  2. De gegevens van de gebruiker kunnen in ons Customer-Relationship-Management System ("CRM System") of in een vergelijkbaar aanvragen-organisatiesysteem worden opgeslagen.

  3. Wij wissen de aanvragen indien deze niet meer noodzakelijk zijn. Wij controleren de noodzaak om de twee jaar; aanvragen van klanten die beschikken over een klantaccount slaan wij permanent op en verwijzen voor het wissen ervan naar de informatie over de klantaccount. In het geval van de wettelijke archiveringsplicht worden de gegevens gewist, nadat afloop van deze plicht (einde handelsrechtelijke (6 jaar) en belastingrechtelijke (10 jaar) bewaarplicht).

 13. Commentaren en bijdragen

  1. Als gebruikers commentaren of andere bijdragen plaatsen, worden hun IP-adressen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, sub f)AVG gedurende 7 dagen opgeslagen.

  2. Dit geschiedt uitsluitend gedaan voor onze veiligheid, voor het geval dat iemand in commentaren en bijdragen wederrechtelijke inhoud plaatst (beledigingen, verboden politieke propaganda etc.). In dit geval kunnen wij zelf aansprakelijk gesteld worden voor het commentaar of de bijdrage en zijn om die reden geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

 14. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

  1. Wij verzamelen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, sub f) AVG gegevens over elke toegang tot de server, waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamd serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding van een succesvol bezoek, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de daarvoor bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider.

  2. Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. voor de opheldering van misbruik of bedrog) voor de duur van maximaal zeven dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens waarvan de opslag voor bewijsdoeleinden is vereist, worden tot de uiteindelijke opheldering van het desbetreffende misdrijf niet gewist.

 15. Online-aanwezigheid in social media

  1. Wij zijn gekoppeld aan online sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en hen over onze diensten te kunnen informeren. Bij gebruikmaking van de betreffende netwerken en platforms gelden de voorwaarden en de gegevensverwerkingrichtlijnen van de betreffende exploitant.

  2. Indien niet anders in onze privacyverklaring vermeld, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover deze met ons binnen de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. bijdragen op onze schrijven of ons berichten toesturen.

 16. Cookies & reikwijdtemeting

  1. Cookies zijn informatiebestanden die door onze webserver of webservers van derden aan de webbrowser van de gebruiker worden overgedragen en daar voor een later bezoek worden opgeslagen. Bij cookies kan het gaan om kleine bestanden of andere soorten informatieopslag.

  2. Wij gebruiken "session cookies" die slechts voor de duur van het actuele bezoek van onze website worden geplaatst (bijv. voor het opslaan van uw loginstatus of de winkelwagenfunctie om daarmee het gebruik van onze onlinediensten überhaupt mogelijk te maken). In een session cookie wordt een volgens het toevalsprincipe gegenereerd uniek identificatienummer geplaatst, een zogenaamd session-ID. Daarnaast bevat een cookie de informatie over zijn herkomst en de opslagduur. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Session cookies worden gewist zodra u het gebruik van onze onlinediensten heeft beëindigd en u zich bijv. uitlogt of de browser sluit.

  3. De gebruikers worden in deze privacyverklaring geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme reikwijdtemeting .

  4. Indien de gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, worden zij verzocht om de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser gewist worden. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functiebeperkingen van deze onlinedienst.

  5. U kunt tegen het gebruik van cookies die dienen voor reikwijdtemeting- en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het initiatief inzake netwerkreclame (Network Advertising Initiative) http://optout.networkadvertising.org/) en eveneens op de Amerikaanse website(http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) bezwaar maken.

 17. Google Analytics

  1. Wij zetten op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten in de zin van art. 6 , lid 1, sub f)AVG) Google Analytics in, een webanalysedienst van de Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door een cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de onlinediensten door de gebruikers wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

  2. Google is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  3. Google zal deze informatie in opdracht van ons benutten om het gebruik van onze onlinediensten door gebruikers te evalueren, om reports over de activiteiten binnen deze onlinediensten op te stellen en andere met het gebruik van deze onlinediensten en het internet verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

   Wij gebruiken Google Analytics om ervoor te zorgen dat advertenties, die in webdiensten van Google en partners worden weergegeven, alleen verschijnen bij gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde thema's of producten, bepaald aan de hand van de websites die worden bezocht) vertonen, die wij aan Google doorsturen (zogenaamde "remarketing", of "Google-analytics-audiences"). Met behulp van remarketing audiences willen wij ons er ook van verzekeren dat onze advertenties overeenstemmen met de potentiele interesse van de gebruiker en geen belasting vormen

  4. We zetten Google Analytics alleen in met een geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst hebben geratificeerd via de Europese Economische Ruimte, door Google wordt ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

  5. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van hun browsersoftware voorkomen; bovendien kunnen de gebruikers het vastleggen van de gegevens, die door de cookie zijn gecreëerd en betrekking hebben op uw gebruik van de onlinediensten, aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via deze link verkrijgbare browser plug-in te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  6. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Het gebruik van gegevens door Google tijdens uw gebruik van websites of apps van onze partners"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Het beheer van informatie die Google gebruikt om aan u reclame te tonen").

 18. Google-re/marketing-services

  1. Wij gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten in de zin van art. 6 , lid 1, sub f) AVG) de marketing- en remarketingdiensten (kort gezegd "Google-marketing-services") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google“).

  2. Google is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  3. De Google-marketing-services staan ons toe om reclame voor en op onze website gerichter weer te geven, om gebruikers alleen reclame te tonen die met hun potentiele interesses overeenstemmen. Indien aan een gebruiker bijv. reclame wordt getoond voor producten waar hij op andere websites in was geïnteresseerd, noemt men dat "remarketing". Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze en andere websites waarop Google-marketing-services zijn geactiveerd, direct door Google een code van Google uitgevoerd en worden er zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare beeldbestanden of codes, ook "web beacons" genoemd) aan de website gekoppeld. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruikers een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruikt worden). De cookies kunnen door verschillende domeinen geplaatst worden, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt geregistreerd, welke websites de gebruiker heeft gezocht, voor welke webinhoud hij zich interesseert en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, de duur van het bezoek evenals verdere informatie over het gebruik van de onlinediensten. Het IP-adres wordt eveneens geregistreerd, waarbij wij met betrekking tot Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd wordt ingekort en slechts bij uitzondering volledig aan een server van Google in de VS wordt overgedragen en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker bij andere diensten van Google. Vorenstaande informatie kan van de kant van Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan aan hem reclame worden betoond die is afgestemd op zijn interesses.

  4. De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-marketing-services pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. de naam of het e-mailadres van de gebruikers niet opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens wat betreft cookies in pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden verwerkt en weergegeven, maar voor de cookie-bezitter, ongeacht wie deze cookie-bezitter is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketing-services via de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google overgedragen en op Google-servers in de VS opgeslagen.

   Tot de door ons ingezette Google-marketing-services behoort onder andere het online reclameprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversion cookie". Cookies kunnen dientengevolge dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getrackt. De met behulp van cookies verzamelde informatie dient voor het aanmaken van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. Aan de AdWords-klanten wordt het totaal aantal gebruikers meegedeeld die hun reclame aangeklikt hebben en die zijn doorgeleid naar een site die van conversion-tracking is voorzien Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

  5. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de dienst "Google Optimizer". Met Google Optimizer kunnen wij door zogenaamde "A/B-testings" vastleggen welk effect verschillende wijzigingen op een website hebben (bijv. wijzigingen van de invoervelden, van het design etc.). Voor deze tests worden cookies op de apparaten van de gebruikers geplaatst. Daarbij worden alleen pseudonieme gegevens van de gebruikers verwerkt.

  6. Verder kunnen wij gebruik maken van de "Google Tag Manager", om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

  7. Meer informatie over gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina:https://policies.google.com/technologies/ads, de privacyverklaring van Google vindt u onder https://policies.google.com/privacy

  8. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesse gebaseerde reclame door Google-marketing-services, kunt u van de door Google geleverde instellings- en opt-out-mogelijkheden gebruik maken:https://adssettings.google.com/authenticated

   .
 19. Facebook-, custom audiences en Facebook-marketing-diensten

  1. Binnen onze onlinediensten wordt op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten en voor dit doeleinde het zog. "Facebook-Pixel" van het sociale netwerk Facebook ingezet, welk netwerk door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. als u in de EU woonachtig bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd ("Facebook")..

  2. Facebook is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

  3. Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van onze onlinediensten als doelgroep voor reclame (zogen. "Facebook-ads") identificeren. Dienovereenkomstig zetten wij de Facebook-pixel in om de door ons ingeschakelde Facebook-ads alleen te laten zien aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde thema's of producten, die bepaald worden aan de hand van de websites die worden bezocht), die wij aan Facebook doorgeven (zgn. "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij ons er ook van verzekeren dat onze Facebook-ads overeenstemmen met de potentiele interesses van de gebruiker en geen belasting vormen Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij verder de effectiviteit van de Facebook-reclame voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bepalen, doordat wij zien of gebruikers na aanklikken van een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zgn. "conversion").

  4. De verwerking van de gegevens door Facebook wordt uitgevoerd binnen het kader van Facebooks richtlijn voor gebruik van gegevens. Desbetreffende algemene aanwijzingen over de weergave van Facebook-ads, in de richtlijn voor gebruik van gegevens van Facebook:https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en het functioneren ervan vindt u in de 'help section' van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

  5. U kunt bezwaar maken tegen de registratie door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads. Om in te stellen welk type reclame u te zien krijgt op Facebook, gaat u na de desbetreffende pagina op Facebook en volgt u daar de aanwijzingen voor de instellingen voor gebruiksgebaseerde reclame:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.

  6. U kunt tegen het gebruik van cookies die dienen voor reikwijdtemeting- en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het initiatief inzake netwerkreclame (Network Advertising Initiative)http://optout.networkadvertising.org/) en eveneens op de Amerikaanse website(http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) bezwaar maken.

 20. Facebook sociale plug-ins

  1. Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten in de zin van art. 6 , lid 1, sub f) AVG) gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, beeldmateriaal of tekstmateriaal) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logos (witte "f" op blauwe achtergrond, de begrippen "like" of een "thumbs up"-teken) of zijn voorzien van de aanhang "Facebook social plug-in". De lijst en de Facebook social plug-ins kunnen hier worden bekeken:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  2. Facebook is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

  3. Als een gebruiker een functie van deze onlinediensten oproept waar een van deze plug-ins in is geplaatst, bouwt zijn apparaat een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker overgedragen en door deze in de onlinediensten geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruiker daarom overeenkomstig onze huidige kennis.

  4. Door de integratie van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van de onlinediensten heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers een interactie aangaan met de plug-ins, bijvoorbeeld op de Like-toets klikken of een commentaar invoeren, wordt de betreffende informatie door uw apparaat rechtstreeks naar Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het niettemin mogelijk dat Facebook zijn IP-adres ontvangt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts een anoniem IP-adres opgeslagen.

  5. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunnen gebruikers vinden in het privacyreglement van Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/.

  6. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst dat Facebook via deze onlinediensten gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen profielgegevens, moet hij zich voor gebruik van onze onlinediensten bij Facebook uitloggen en zijn cookies wissen. Andere instellingen en het maken van bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn in de Facebook profielinstellingen mogelijk:https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.

 21. Newsletter

  1. Middels de volgende aanwijzingen informeren wij u over de inhoud van onze newsletter evenals het aanmeld-, verstuur- en statistische analyseproces en uw recht van bezwaar. Als u zich voor onze newsletter aanmeldt, verklaart u dat u instemt met de ontvangst ervan en de beschreven processen.

  2. Inhoud van de newsletter: Wij versturen newsletters, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna "newsletter") alleen met instemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Voor zover bij de aanmelding voor de newsletter de inhoud ervan concreet worden omschreven, zijn deze voor de instemming van de gebruiker doorslaggevend. Voor het overige bevat onze Newsletter informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en onderneming.

  3. Double opt-in en registratie: De aanmelding voor onze newsletter geschiedt via een zgn. double opt-in procedure. D.w.z. dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt waarin u gevraagd wordt om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat niemand zich kan aanmelden met andermans e-mailadres. De aanmeldingen voor de newsletter worden geregistreerd, om het aanmeldingsproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hierbij behoort ook de opslag van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Daarnaast vindt registratie plaats van de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzender zijn opgeslagen.

  4. Aanmeldingsgegevens: Om u voor de newsletter aan te melden voldoet de vermelding van uw e-mailadres. Optioneel vragen wij u naar uw naam, om u in de newsletter persoonlijk aan te kunnen spreken.

  5. Evaluatie - De newsletters bevatten een zgn. "web beacon", d.w.z. een bestand met de grootte van een pixel die bij het openen van de newsletter door de server van de verzender wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep worden in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de service aan de hand van de technische gegevens of gegevens over de doelgroepen en uw leesgedrag op basis van oproeplocaties (die met behulp van uw IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijdstippen. Tot de statistische registratie behoort eveneens de vaststelling of en wanneer de newsletters worden geopend en welke links worden aangeklikt. Deze informatie kan uit technische overwegingen weliswaar aan afzonderlijke ontvangers van de newsletter worden toegewezen. Het is echter noch ons doel, noch het doel van de verzender dat individuele gebruikers worden geobserveerd. De evaluaties dienen eerder voor de herkenning van de leesgewoonten van onze gebruikers , zodat onze inhoud hierop kan worden aangepast of voor de verzending van verschillende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers.

  6. Het versturen van de newsletter en de evaluatie vindt plaats op grond van de instemming van de ontvanger conform art. 6, lid 1, sub a) AVG, art. 7 AVG jo. § 7, lid 2, punt 3 Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) resp. op grond van de wettelijke toestemming conform § 7, lid 3 UWG.

  7. Het protocolleren van de aanmeldingsprocedure vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, sub f) AVG en dient voor het bewijs van instemming met de ontvangst van de newsletter.

  8. Opzegging/intrekking - U kunt de ontvangst van onze newsletter te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw instemmingen intrekken. Een link voor het opzeggen van de newsletter vindt u aan het einde van elke newsletter. Als gebruikers zich hebben aangemeld voor de newsletter en deze aanmelding hebben opgezegd, worden hun persoonsgegevens gewist.

 22. Integratie van diensten en inhoud van externe aanbieders

  1. Wij maken in onze onlinediensten op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van onze onlinediensten in de zin van art. 6 , lid 1, sub f) AVG) gebruik van inhouds- of serviceaanbiedingen van externe aanbieders, om hun inhoud en services, zoals bijv. video's of lettertypes te integreren (hierna uniform aangeduid als "inhoud"). Dit betekent altijd dat externe aanbieders die deze inhoud aanbieden, het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet aan diens browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor het leveren van de inhoud. Externe aanbieders kunnen voorts zogenaamde pixel-tags (onzichtbare beeldbestanden, ook "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Door de pixel-tags kan informatie, zoals bezoekertraffic voor de pagina's van deze website geëvalueerd worden. De pseudonieme informatie kan voorts in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, duur van het bezoek evenals verdere informatie over het gebruik van onze onlinediensten bevatten, en ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden.

  2. De volgende weergave geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud , evenals links naar hun privacyverklaringen, die nadere aanwijzingen bevatten over verwerking van gegevens en, zoals reeds deels genoemd, bezwaarmogelijkheden (zgn. opt-out):

   Indien onze klanten de betalingsdiensten van derden (bijv PayPal of Sofortüberweisung) gebruiken, gelden de voorwaarden en het privacyreglement van de betreffende externe aanbieders, die op de respectieve websites of transactietoepassingen kunnen worden ingezien.

   Landkaarten van de dienst "Google Maps" worden door de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, aangeboden. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

   Video's van het platform "YouTube" van de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

   Binnen onze onlinediensten kunnen functies van de dienst of het platform Twitter worden geïntegreerd (hierna "Twitter"). Twitter is een dienst van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De functies omvatten de weergave van onze bijdragen op Twitter als deel van onze onlinediensten, de koppeling aan ons profiel bij Twitter evenals de mogelijkheid om met de bijdrages en functies van Twitter een interactie aan te gaan, alsmede te meten of gebruikers via de door ons bij Twitter ingezette advertenties op onze onlinediensten terecht komen (zogen. conversion-meting). Twitter is op grond van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy, opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Impressum

TOP

Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Accepteren
 
Weigeren